Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Spojili jsme se s mateřskou školou Sluníčko

4. 07 2010 | Naše škola se nachází v klidném prostředí uprostřed sídliště. Její poloha je výhodná, neboť zaručuje dětem bezpečnou cestu do školy i ze školy. Také vyučování je díky klidu okolo našich budov skutečně nerušené. Od 1.7.2008 došlo ke spojení základní školy s mateřskou školou Sluníčko, Smolkova 579.

Naše škola se nachází v klidném prostředí uprostřed sídliště. Její poloha je výhodná, neboť zaručuje dětem bezpečnou cestu do školy i ze školy. Také vyučování je díky klidu okolo našich budov skutečně nerušené.

Od 1.7.2008 došlo ke spojení základní školy s mateřskou školou Sluníčko, Smolkova 579. Kamila Přádová je referentkou majetkové správy mateřské školy - hospodářky ZŠ a MŠ.

Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Kromě dvou počítačových učeben slouží učitelům i žákům audio – video učebna s DVD přehrávačem, domácím kinem, magnetofony a dalším moderním technickým zařízením. Žákům slouží také jedna plně vybavená školní dílna.

V rámci tělesné výchovy používají žáci kromě dvou tělocvičen i skvěle vybavenou posilovnu, která je v odpoledních hodinách využívána veřejností.

Také školní družina je kompletně vybavena novým nábytkem a pro děti jsme zakoupili celou řadu her a nových hraček. Po skončení vyučování mají děti v družině možnost kromě her sledovat video, televizi, k dispozici jsou počítače. Na venkovní hry děti vybíhají do atria v objektu školy. Do budoucna se chystám přeměnit bývalý prostor školních pozemků na kompletně vybavené dětské hřiště.

Školní knihovna je průběžně doplňována odbornými i zábavnými publikacemi, žáci ji mohou využívat jako čítárnu i studovnu a při studiu využívat i počítač připojený na internet. Naše děti mohou se svými vyučujícími využívat i vybavené učebny fyziky, jazyků, chemie a přírodopisu, kterou jsme díky sponzorskému daru vybavili dataprojektorem, který nejen ulehčuje, ale i zatraktivňuje výuku.

Ve venkovním sportovním areálu máme upravena dvě hřiště na odbíjenou s umělým povrchem, dvě multifunkční s umělou trávou. Další součástí areálu je rovinka na běh krátkých tratí a doskočiště.

Podařilo se nám získat grant MHMP na úpravu povrch venkovního hřiště naší školy a s přispěním MČ Prahy 12 probíhají práce na školním hřišti, které by po úpravách mělo být sportovním centrem nejen pro děti v době vyučování, ale i pro využití volného času rodin. Další iniciativou hodnou zmínky byla naše snaha získat grant MHMP na využití finančních prostředků pro prevenci sociálně-patologických jevů. Na tomto místě je nutno jmenovat výchovnou poradkyni naší školy, Mgr.H. Capaliniovou, která se tomuto projektu věnovala s nesmírnou vitalitou.

Pro odlehčení výuky a podporu pozitivního klimatu ve škole pořádáme často veselé akce pro děti, v průběhu kterých mají možnost si společně se zaměstnanci školy vyzkoušet netradiční výuku. Jako příklad bych uvedl Den profese, kdy děti přišly převlečené za celou škálu typických povolání.

Aktivně se zúčastňujeme turnajů a soutěží pořádaných v rámci Prahy 12 i soutěží celopražských, děti pravidelně vyjíždějí se svými vyučujícími na ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařské kurzy.

Všichni známe dětskou lásku ke zvířatům. My jsme ji podpořili velkou sběrovou akcí, kdy žáci sbírali papír nejprve jako pomoc pro zvířecí útulek.

Spolupráce s MŠ je na dobré úrovni, pro budoucí prvňáčky jsme zřídili klub předškoláků.

Na výzdobě budovy se v minulých letech podíleli učitelé i děti, od roku 2004 sjednotil výtvarné pojetí našich chodeb a tříd výtvarník – Mgr.Josef Plachý.

Podařilo se mi zajistit pro některé vyučující počítače do jejich kabinetů, aby mohli svoji přípravu na vyučování ještě více zkvalitnit. Jako prioritu do dalšího období chci dovybavit počítačovou technikou kabinety těch vyučujících, kteří ještě PC ve svých pracovnách nemají.

Jedním z největších kladů je podle mého názoru změna prostředí uvnitř školy. Snažíme se o vytvoření příznivých podmínek pro práci jak žákům, tak zaměstnancům školy. Pozitivní klima výrazně ovlivňuje dosažení hlavního cíle, proto se chceme i nadále zaměřit na atmosféru pohody a klidu ve vyučovacích hodinách i mimo ně, vytváření pocitu důvěry dětí k pedagogům, na zapojení dětí do chodu školy tak, aby nebyly jen pasivními uživateli, ale aktivními strůjci.

Jedním z nástrojů, který se velmi osvědčil, je žákovská samospráva. Volení zástupci jednotlivých tříd mají možnost na pravidelných schůzkách s vedením školy vyjádřit svoje názory k chodu školy a na základě jejich připomínek my získáváme podněty pro naší další práci. Nezanedbatelnou formou vyjádření názorů dětí je i školní časopis, ve kterém se žáci učí prezentovat své postoje.

Velmi důležitá je spolupráce s rodiči při společném působení na žáka. Čím více se rodiče zapojí do chodu školy, tím snazší bude jejich i naše práce, protože jsme nedílnými partnery ve výchově. Využili jsme nabídky na spolupráci, a tak s námi rodiče jezdí jako doprovod, dozor či instruktor při exkurzích, sportovních akcích či ozdravných pobytech. Připravili jsme i zábavné akce pro celé rodiny, jako např. běh do schodů.

Do naší práce se zapojuje i Školská rada, která byla ustanovena Zastupitelstvem městské části Prahy 12 v roce 1997. Rada se schází nepravidelně, podle potřeb a aktuálnosti problémů školy, jejím hlavním úkolem je konzultovat problémy, týkající se výchovně vzdělávacího procesu, otázky personálních změn na škole i investic školy. V případě potřeby je na schůzky Školské rady zván i ředitel školy, aby odpověděl na dotazy, popřípadě zdůvodnil svá rozhodnutí.

Mimoškolní činnost ve volném čase dětí je na naší škole velmi nadějně rozvinutá a má za úkol nabídnout žákům smysluplné využití tohoto času, nabídnout každému z nich možnost nějaké aktivity – kromě vlastních zdrojů nám tyto aktivity zajišťuje profesionální agentura Kroužky.

Ve výchovném poradenství nabízíme kromě spolupráce s PPP při diagnostikování žáků s SPU, vytváření individuálních studijních plánů, řešení výchovných problémů také pokračování ve spolupráci s poradnou na profesních vyšetřeních, úřadem práce o informacích nabídky trhu práce ve statistice s výhledem do budoucna a rodiči o reálných možnostech dětí.

V rámci prevence sociálně-patologických jevů plníme Minimální preventivní program, spolupracujeme s Městskou policií i Policií ČR, rozšiřujeme spolupráci metodiků ze všech škol MČ Prahy 12. Zaměřili jsme se na způsob prezence této problematiky – chceme, aby žáci nebyli pouze cílem preventivního působení, ale aby byli jeho součástí a aktivně, interaktivní formou se podíleli na řešení problémů spojených s výskytem drog, násilí, netolerance, apod. Účinnost naší práce jen potvrzuje ten fakt, že ani v průběhu letošního školního roku nebyl zaznamenán případ výskytu drog, šikany ani jiných nebezpečných sociálně patologických jevů.

http://www.zs-smolkova.cz

Diskuse

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO